STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

DOKUMENTAI

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1?fbclid=IwAR2F0cqjznpnY-7_PuaDyDJq4glcUkI8p_l3j1JBsgFjTGfLGGEpWtiec0A