STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Ugdymas

Pamokų laikas: 

 1. 8.30 –   9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.30 – 11.15
 4. 11.40 – 12.25
 5. 12.35 – 13.20
 6. 13.25 – 14.10

Mokinių aprūpinimas vadovėliais:

Mokykla užsako bendrojo lavinimo dalykų vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą (turint finansines galimybes);

1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl. – "TAIP!" serijos vadovėlių komplektai, "Eduka klasės" interaktyvios užduotys.

Atostogų tvarkaraštis 2021–2022 mokslo metai:

Rudens 2021-11-03 --2021-11-05  
  Žiemos

 2021-12-27 --2022-01-07

2022-02-14 -- 2022-02-18

 
 Pavasario

 2022-04-19 --2022-04-22

 
 Vasaros  2022-06-10 --2022-08-31  

Dešimt (10 d.) ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų.

Pavadinimas Dienų skaičius
Mokslo ir žinių šventė/  meninei veiklai 1
Sporto šventė „Sportuojame su visa šeima“ 1
Edukacinės išvykos / pažintinei, sportinei, kultūrinei veiklai 2
Projektas „Senelės skrynia“/ etninei, socialinei veiklai 2
Projektas „Gera kalba - pusė darbo“/ meninei, prevencinei veiklai 2
Projektas „Žydintis kaimas“/ praktinė, socialinė veikla 2

 

Eil. nr. Mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimas Klasė Valandų skaičius
1. Individualioms ir grupinėms konsultacijoms 1, 2, 3 kl. 3
2. Užsienio kalbai (anglų klb.) mokyti 1 kl. 1
      Iš viso: 4 val.
       

Neformaliajam švietimui 1 - 4 klasėms mokykloje-darželyje  numatoma 175 val. per metus, 5 val. per savaitę:

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Klasė Valandų skaičius
1. Pop choras „Muzikinė dėlionė“ 1-4 1
2. "IKT įdomybės" 3 1
3.  „Speak English with F.R.I.E.N.D.S.“ 1 1
4. "Mokomės plaukti" 2-3 1
5.  Menų studija 1-4 1
    Iš viso:  5 val.

Mokinių elgesio taisyklės:

GERBIAMAS MOKSLEIVI,

 • 1. Atkakliai įsisavink žinias, rūpestingai mokykis ir dirbk pamokoje, būk atidus ir aktyvus per pamokas. Sistemingai siek pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų. Nevėluok į užsiėmimus;
 • 2. Kruopščiai mokykis kaip mokykloje taip ir namuose. Vykdydamas darbo užduotis ir dalyvaudamas praktiniuose užsiėmimuose griežtai laikykis saugaus elgesio taisyklių;
 • 3. Aktyviai dalyvauk klasės ir mokyklos visuomeniniame gyvenime. Būk pilnavertis Ilgakiemio mokyklos- darželio bendruomenės narys;
 • 4. Tausok mokyklos turtą, tvarkingai naudokis juo, laikykis švaros, tausok savo ir savo klasės draugų daiktus:
 • 5. Sistemingai laikykis asmens higienos taisyklių:
 • 6. Brangink savo ir kitų laiką, būk punktualus, laikykis nustatyto mokyklos režimo:
 • 7. Aktyviai dalyvauk mokyklos, Kauno rajono visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
 • 8. Laisvalaikį panaudok naudingiems darbams: skaitymui, darbui skaitykloje su kompiuteriais, techninei ir meninei kūrybai, dalyvauk papildomo ugdymo užsiėmimuose, vystyk savo sugebėjimus įvairiose kūrybos srityse;
 • 9. Pavyzdingai elkis. Būk kuklus, mandagus, paslaugus, tvarkingai apsirengęs, vilkėdamas mokykloje tik mokyklinę uniformą;
 • 10. Sąžiningai vykdyk visus mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų nurodymus, budinčių mokinių reikalavimus;
 • 11. Negadink savo jauno gyvenimo alkoholiu, narkotikais, nikotinu ir kitomis nuodingomis medžiagomis, kurios sukelia nepataisomą žalą sveikatai; o jeigu pamatysi, kad į mokyklą kas nors atneša minėtas medžiagas, tai imkis visų įmanomų priemonių galimai bėdai išvengti.

Atmink: geras išsilavinimas reikalingas pirmiausia Tau pačiam!

1. KAIP ELGTIS IKI ATĖJIMO Į MOKYKLĄ

 • 1.1. Prieš išeidamas į mokyklą, pasitikrink, ar Tavo išvaizda neiššaukianti, ar ji nesukels draugų juoko.
 • 1.2. Pasitikrink, ar turi visas, darbo dienai reikalingas, mokymosi priemones.
 • 1.3. Į pamokas ateik truputį ankščiau, kad į jas nevėluotum. Atmink, kad vėluodamas į jas trukdai ne tik savo, bet ir mokytojo bei draugų darbui.
 • 1.4. Eidamas į mokyklą, neužmiršk laikytis saugaus eismo taisyklių.

2. MOKINIO ELGESYS MOKYKLOJE

 • 2.1. Atėjęs į mokyklą, pasisveikink su savo mokyklos draugais ir mokytojais.
 • 2.2. Minutės iki pamokos pradžios, skirtos susikaupimui ir pamąstymui prieš pradedant darbo dieną, yra labai rimtos ir atsakingos.
 • 2.3. Skambutis į pamoką – tai ženklas Tau, jog turi atsisėsti į savo vietą ir pasiruošti pamokai. Skambutis iš pamokos – tai ženklas mokytojui, jog reikia baigti pamoką.
 • 2.4. Sąžiningai atlik budinčio mokykloje ar klasėje pareigas.
 • 2.5. Pamokos metu atidžiai klausykis mokytojų aiškinimo, atlik užduotis, neužsiminėk pašaliniais darbais, netrukdyk aplinkiniams draugams ir mokytojui dirbti pamokoje.
 • 2.6. Moksleivis neturi teisės nelankyti mokyklos be pateisinamos priežasties. Jokiu būdu negalima savavališkai pasišalinti iš pamokų.
 • 2.7. Su kitais mokiniais elkis pagarbiai. Atmink, kad bet kokį konfliktą galima išspręsti taikiai, neįžeidžiant savo pašnekovo.
 • 2.8. Pagal savo galimybes ir sugebėjimus dalyvauk popamokinėje veikloje.
 • 2.9. Moksleivių ir mokytojų santykiai turi būti draugiški, bet abi pusės turi išlaikyti savo statusą.

3. ELGESYS SU MOKYKLOS TURTU

 • 3.1. Už visus baldus, esančius klasėje, už mokymo priemones kabinetuose, už visų patalpų inventorių esi atsakingas asmeniškai.
 • 3.2. Būdamas mokykloje privalai laikytis saugumo technikos taisyklių, kurių tikslas – saugoti Tavo ir kitų moksleivių sveikatą ir gyvybę.
 • 3.3. Sugadinęs mokyklos turtą, privalai atlyginti žalą.
 • 3.4. Griežtai draudžiama atsinešti pašalinius daiktus: petardas, sprogmenis, peiliukus ir kt. mokymuisi nereikalingus daiktus.
 • 3.5. Gerbk suaugusiųjų žmonių darbą: nešiukšlink mokykloje, nespjaudyk ant grindų.
 • 3.6. Be svarbios priežasties mokinys negali išeiti už mokyklos teritorijos ribų ir pertraukų metu.

4. ELGESYS PERTRAUKOS METU

 • 4.1. Pertraukos moksleiviui yra skirtos tam, kad galėtų atsikvepėti po pamokos ir galėtų pasiruošti naujai pamokai.
 • 4.2. Pertraukų metu moksleiviai koridoriuose nebėgioja, bet tvarkingai vaikšto.
 • 4.3. Pamatęs be reikalo degant elektros lemputę – išjunk; bėgantį iš krano vandenį – užsuk. Atmink, kad be reikalo eikvojama elektra ir vanduo mokyklai kainuoja tam tikrą pinigų sumą. 

ELGESYS VALGYKLOJE

 • 4.4. Valgykloje elkis kultūringai. Mandagiai stovėk eilėje, neužlįsk be eilės Lįsdamas be eilės, atrodysi nemandagus ir neišsiauklėjęs, trukdysi darbą valgyklos darbuotojams, rodysi nepagarbą valgyklos darbuotojams, rodysi nepagarbą savo mokyklos mokiniams.
 • 4.5. Valgydamas valgykloje prie stalo stenkis nesikalbėti su draugais, juk valgykla – vieta kur valgoma. Pavalgęs tvarkingai pristumk kėdę prie stalo ir nusinešk savo indus.
 • 4.6. Mokykloje griežtai draudžiama žaisti kortomis, centais ar kitais azartiniais žaidimais.
 • 4.7. Mokykloje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas. Taip pat draudžiama jų turėti

5. MOKSLEIVIŲ ELGESIO VERTINIMAS

 • 5.1. Moksleivių elgesį stebi, vertina klasės mokytoja, budintys pedagogai ir moksleiviai. Apie pažeidimus informuoja mokyklos vadovybę, tėvus.
 • 5.2. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis moksleivių elgesio taisyklių laužymas) gavus raštišką rajono savivaldybės mero ar jo įgalioto asmens (švietimo skyriaus vedėjo) pritarimą, moksleivis yra šalinamas iš mokyklos.

6. MOKSLEVIŲ SKATINIMAS

 • 6.1. Už gerą elgesį, aktyvų dalyvavimą mokyklos visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje, moksleiviams pareiškiama direktoriaus padėka ar pagyrimas, moksleiviai apdovanojami Garbės raštais. Kandidatus šiems apdovanojimams mokyklos direktoriui pristato klasės auklėtojas ir mokiniai.
 • 6.2. Mokiniai, apdovanoti Garbės, Padėkos raštais, turi pirmenybę dalyvauti organizuojamose kelionėse, ekskursijose, susitikimuose ir turistiniuose žygiuose.

7. NAUDOJIMOSI MOKSLEIVIŲ RŪBINE TVARKA

 • 7.1. Mokiniai rūbinėje palieka striukes, paltus. Persiauna bateliais, basutėmis. Batus palieka rūbinėje skirtose vietose.