STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Nuostatai

KAUNO R. ILGAKIEMIO MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio (toliau Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 • 2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis,pavadinimas – Ilgakiemio mokykla-darželis. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300586491.
 • 3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • 4. Priklausomybė – savivaldybė mokykla.
 • 5. Savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
 • 6. Savininko teises ir pareigas institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba.
 • 7. Mokyklos buveinė – Pajiesio g. 3, Ilgakiemio km., Garliavos apylinkių seniūnija, LT–53288, Kauno rajonas.
 • 8. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 • 9. Tipas – pradinė mokykla-darželis.
 • 10. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
 • 11. Mokymo kalba – lietuvių.
 • 12. Mokymo formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 • 13. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija) ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS  IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 • 15.Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 • 16. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
  • 16.1. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis - pradinis ugdymas, kodas  85.20;
  • 16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  • 16.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • 16.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • 16.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • 16.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • 16.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • 16.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 • 17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • 17.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • 17.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  • 17.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • 18. Mokyklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybių pamatus turintį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
  • 19.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą;
  • 19.2. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą;
  • 19.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • 19.5. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  • 19.6. užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką.
 • 20. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:
  • 20.1. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  • 20.2. rengia ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, jas pritaiko specialiųjų poreikių vaikams;
  • 20.3. įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
  • 20.4. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo programą pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • 20.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, minimalios priežiūros priemones;
  • 20.6. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 20.7. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 20.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti;
  • 20.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
  • 20.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;
  • 20.11.organizuoja mokinių ir ugdytinių  maitinimą Mokykloje;
  • 20.12. organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklą ir iš jos, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 20.13. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • 20.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
 • 21. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 • 22. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi teisę:
  • 22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
  • 22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(-si);
  • 22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • 22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  • 22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  • 22.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
  • 22.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr.21-506; 2000, Nr.61-1818) nustatyta tvarka;
  • 22.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 • 23. Mokykla privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

IV. MOKYKLOS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 • 24. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
  • 24.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
  • 24.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
  • 24.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 • 25. Mokyklai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 • 26. Direktorius:
  • 26.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Mokyklai skirtų darbo užmokesčio lėšų;
  • 26.2. nustato direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ūkvedžio veiklos sritis;
  • 26.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • 26.4. priima vaikus ir mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 26.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  • 26.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
  • 26.7. sudaro vaikams, mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
  • 26.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
  • 26.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  • 26.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
  • 26.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
  • 26.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 26.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų vykdymą ir naudojimą;
  • 26.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams  galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • 26.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  • 26.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • 26.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
  • 26.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ūkvedžiui;
  • 26.19. atlieka  kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 • 27. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, atitinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;  už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 • 28. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams, kartu su švietimo pagalbos specialistais, pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos, teikti Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 • 29. Metodinės grupės nariai yra mokytojai, grupių auklėtojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui ir ikimokykliniam ugdymui. Metodinių grupių sudarymo ir vadovavimo joms principai gali būti koreguojami mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse.
 • 30. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS  SAVIVALDA

 • 31. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, padeda Mokyklos direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 • 32. Mokyklos Tarybą sudaro 6 nariai. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) renka klasių ir grupių tėvų  (globėjų) komitetų  pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 1-3 vietos bendruomenės atstovus – Mokyklos direktorius.
 • 33. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokyklos tarybos pirmininkas. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 • 34. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
 • 35. Taryba:
  • 35.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • 35.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
  • 35.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
  • 35.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
  • 35.5. išklauso metines Mokyklos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
  • 35.6. teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • 35.7. svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
  • 35.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • 35.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • 36. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 • 37. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
 • 38. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 • 39. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 • 40. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 • 41. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
 • 42. Klasės mokinių ir grupės ugdytinių tėvų (globėjų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių ar grupės ugdytinių tėvai (globėjai). Klasės mokinių ir grupės ugdytinių tėvų (globėjų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasės mokinių ir grupės tėvų (globėjų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu ar grupės auklėtoju ugdytinių lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės ir grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.
 • 43. Mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais ugdytinių tėvams (globėjams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių ir grupių mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucijų pirmininkų pasitarimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 • 44. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 45. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 46. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 • 47. Mokykla valdo pasitikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 • 48. Mokyklos lėšos:
  • 48.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  • 48.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  • 48.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  • 48.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 • 49. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 50. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 51. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 52. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 53. Mokykla informaciją apie veiklą viešai skelbia Mokyklos interneto svetainėje www.ilgakiemio.kaunas.lm.lt, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt.
 • 54. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Kauno rajono savivaldybės taryba.
 • 55. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Kauno rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
 • 56. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 57. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka