Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Ilgakiemio mokykla-darželis - STEAM mokyklų tinklo narė

Šiais metais Ilgakiemio mokykla-darželis tapo STEAM mokyklų tinklo nare. Siekiant taikyti modernias ugdymo strategijas mokytojos inicijavo ir integravo ugdymo procese inovatyvias, patyrimines STEAM veiklas.

Gerinant vaikų ugdymą(si) tradicinės veiklos buvo keičiamos į eksperimentų, tyrinėjimų užsiėmimus lauko edukacinėse aplinkose, kitose patalpose. Įsigijome inovatyvių ugdymo(si) priemonių, siekiant novatoriško vaikų ugdymo(si). Iš stebėtų veiklų, pokalbių su mokytojais darytina išvada, kad dauguma mokytojų modeliavo ir taikė strategijas, skatinančias prasmingą, patirtinę, eksperimentinę vaikų veiklą, į ugdomąsias veiklas integravo gamtosauginį, etnokultūrinį ugdymą, kas gerino vaikų pažinimo, komunikavimo kompetencijas, skatino vaikų domėjimąsi socialine ir kultūrine aplinka.

Kartu su vaikais dalyvavo respublikinėse parodose, projektuose. Įstaigoje vykdėme STEAM projektus ir parodas, kuriose dalyvavo visa bendruomenė: "Šventės su šeima", "Kalėdinė eglutė kitaip", "Neužmiršk", "Draugystė su nakties skrajūnais - šikšnosparniais", inkilų kėlimo šventę "Paukščių įkurtuvės". Mūsų STEAM veiklas turite galimybę matyti internetinės svetainės puslapyje "STEAM veiklos".

Už mūsų bendruomenės STEAM ugdymo organizavimą, veiklų pristatymą ir mokyklos-darželio savarankišką įsivertinimą Stemschoollabel portale buvome įvertinti ir įstaigai suteiktas Saugios kompetetingos STEAM School Label ženklelis.

Direktorės pavaduoja ugdymui Ingrida Biriukienė

2021 birželis