PATVIRTINTA

                                                Kauno rajono savivaldybės administracijos

                                                                                 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos

                                                2017 m. sausio     d. įsakymu Nr. T1-

KAUNO R. ILGAKIEMIO MOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2016 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendra informacija apie mokyklą:

 1. Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla (toliau – mokykla), turinti juridinio asmens teises, vykdanti ikimokyklinę, priešmokyklinę ir pradinio ugdymo programas. Mokyklos kodas 300586491, Pajiesio g. 3, Ilgakiemio k., Kauno r., el. Paštas info@ilgakiemis.kaunas.lm.lt, interneto svetainė www.ilgakiemio.kaunas.lm.lt.
 2. Mokykla-darželis skyriaus neturi.

2. 2016 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai

Prioritetas: Užtikrinta aukšta ugdymo(si) paslaugų kokybė

Tikslai

Uždaviniai

Lavinti gebėjimo mokyti ir mokytis kompetenciją.

Tobulinti veiklų metodus, taikyti inovatyvius ugdymo būdus.

Įgyvendinti „Geros pamokos“ rekomendacijas

Stiprinti ugdytinių ir pedagogų motyvaciją mokytis taikant sveikos gyvensenos principus

Tobulinti gabių vaikų ugdymo organizavimą.

Tobulinti mokinių pažangos, pasiekimų ir darbų vertinimo ir įsivertinimo tvarką.

Tobulinti mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

Sudaryti sąlygas pedagogams ugdytis dalykines ir asmenines kompetencijas.

Ugdyti pilietiškumo ir patriotizmo jausmą ir poreikį.

Aktyvus ugdytinių, mokyklos-darželio bendruomenės, kaimo bendruomenės dalyvavimas ir asmeninis pavyzdys

KOMENTARAS 

Per metus pedagogės tobulinosi 40 seminarų/ 46 dienos, 224 val./, stebėjo 13 internetinių seminarų, dalyvavo 4 konferencijose, skaitytas vienas pranešimas konferencijoje. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darė teigiamą poveikį bendraujant su ugdytiniais, gerinant ugdymo procesą, pristatant mokyklą-darželį pedagoginei bendruomenei.

Buvo skleista geroji patirtis. Rodytos atviros veiklos ir organizuotos 2 metodinės dienos Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojos vedė 12 atvirų pamokų mokyklos-darželio bendruomenei, veiklose dalyvavo pedagogai iš Kauno r. mokyklų. Buvo pristatoma įstaiga, jos galimybės ir gerinami viešieji ryšiai.

Vykdant gabių vaikų programą 18 mokinių dalyvavo anglų, gamtos ir istorijos konkurse „Kengūra“; 18 mokinių matematikos konkurse „Kengūra“; po 1 mokinį „Raštingiausias trečiokas“ ir „Dailus raštas“; 2 mokiniai „Olympis 2016“. Ugdytiniai pasitikrino savo žinias ir gebėjimus, įvertino savo ir komandos galimybes.

2016–2017 m.m. 1 kl. mokiniai Lietuvių kalbos mokosi iš naujo vadovėlio „Taip“, kuris atitinka naujus lietuvių kalbos programos reikalavimus. Pirmoje klasėje naudojama interaktyvi lenta, ketvirtoje klasėje pastatyta stacionari multimedija. Siekiama mokiniams pasiūlyti mokytis naudojant IKT technologijas, naujausią mokomąją literatūrą, kuri motyvuotų mokytis, lavintų kritinį mąstymą, padėtų siekti užsibrėžtų tikslų.

Orientuojantis į pilietinį ugdymą, organizuota 10 netradicinės veiklos dienų: talkos, koncertai bendruomenei, pažintinės ekskursijos, akcijos kaimo bendruomenei: „Padovanok vėliavėlę“, „Pakeliui į Kalėdas“. Suorganizuota ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centre, Ilgakiemio laisvalaikio salėje.

Vykdant žinių patikrinimus 2 klasėje ir standartizuotus testus 4 klasėje objektyviai įvertintos mokinių žinios ir gebėjimai, pasiekti rezultatai pateisino pedagogių lūkesčius.

Įgyvendinant tikslą „Lavinti gebėjimo mokyti ir mokytis kompetenciją“ stebėtos pedagogų veiklos, pamokos ir renginiai. Įvertinus rezultatus ir siekiant kokybiškų rezultatų 2017 metams perkeliamas uždavinys „Įgyvendinti „Geros pamokos“ rekomendacijas“.

Prioritetas: Motyvuotas bendradarbiavimas ir asmenybės tobulėjimas

Tikslai

Uždaviniai

Kurti fiziškai ir emociškai saugią, inovatyvią aplinką.

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais

Įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės projektus, programas

Dalyvauti projektuose, programose

Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones

Įdiegti inovatyvias technologijas IU ir PU ugdytinių ir ugdytinių tėvų bendravimui, informavimui.

Įdiegti elektroninį dienyną IU ir PU

KOMENTARAS:

Anglų kalbos mokytoja metodininkė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla „ERASMUS +“. Šiuo metu teikiama paraiška su trimis užsienio mokyklomis pedagogų profesinėms kompetencijoms lavinti.

Bendradarbiaujant su UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „MAREX Boats“, UAB Glorija ir KO“, UAB „Madisono medis“, UAB „Radė“ ir vykdant Kauno rajono savivaldybės vaikų užimtumo programą, visiškai atnaujinta krepšinio aikštelė, kuria naudojasi ir kaimo bendruomenės žmonės.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno kolegija. Įvykdyta Kauno r. savivaldybės „Vaikų mokymo plaukti“ programa. Programoje dalyvavo 14 3-4 klasių mokinių. Plaukti be pagalbinės priemonės išmoko dešimt vaikų, programoje dalyvavo ir 2 vaikai, turintys spec. poreikių.

Įgyvendinta ikimokyklinių įstaigų vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimo programa, kurią finansavo Kauno rajono savivaldybė.

Organizuota vaikų vasaros stovykla „Vasaros karalystė“. Stovyklą finansavo Kauno r.  savivaldybė ir Kauno r. Sveikatos biuras. Stovykla vyko dvi savaites, programos veikloje dalyvavo 15 vaikų.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. priešmokyklinės grupės vaikai ir pirmos klasės mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje prieš patyčias „Zipio draugai“. Programoje dalyvauja 30 vaikų.

Mokykla-darželis dalyvauja SSM tinklo veikloje. Įgyvendintas projektas „Sveikai gyventi madinga“. Veikloje dalyvavo visi ugdytiniai. Projekto veiklos skatino vaikus judėti ir įtvirtinti įpročius gyventi sveikai. Projekto paskaitas vedė Kauno kolegijos dėstytojai.

Buvo numatyta įdiegti elektroninį dienyną IU ir PU grupėse. Tikėjomės sėkmingo bendradarbiavimo su TAMO dienynu, bet tinkamos paskyros darželiams TAMO komanda dar nepasiūlė. Šiuo metu tariamės su Šviesos leidyklos komanda, kuri sukūrė elektroninį dienyną EDU. Dalyvaujame pilotiniuose mokymuose.

Prioritetas: Mokyklos-darželio įvaizdžio kūrimas.

Tikslai

Uždaviniai

Formuoti patrauklų mokyklos-darželio įvaizdį, atvirumą ir patrauklumą visuomenei.

Tęsti vidaus veiklos įsivertinimą.

Plėtoti mokyklos-darželio informacinę sistemą.

Kurti mokyklos-darželio prisistatymą bendruomenei.

Teikti veiklos ataskaitas Kauno rajono savivaldybės tarybai, bendruomenei.

KOMENTARAS:

Tęsiant vidaus veiklos įsivertinimą išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės: dėmesys personalui – personalas skatinamas tobulėti, kelti kvalifikaciją, tinkamai panaudojama personalo patirtis, globojami pradedantys dirbti. Numatytos  tobulintinos veiklos sritys: taikyti įvairesnias veiklos formas, kurios skatintų mokinių mokymosi motyvaciją ir aktyvumą.        

Atnaujintas II gr. žaidimų kambarys ir miegamasis, laiptinė. Sukurta estetinė aplinka ugdymuisi

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais užbaigtas tvarkyti pėsčiųjų takas aplink darželio pastato perimetrą.

Daug dėmesio skiriame mokyklos-darželio stipriosioms pusėms – tradicijoms ir ritualams. Per metus organizuojami 4 renginiai, skirti įstaigos ir kaimo bendruomenei, 4 renginiai – tėvams ir vaikams, mokykloje švenčiamos kalendorinės ir minimos valstybinės šventės. Pagerbiami ir įvertinami vaikai, aktyvūs tėvai, pedagogai ir darbuotojai, socialiniai partneriai. Renkami metų nominantai. Taip stengiamės gerinti mokyklos-darželio įvaizdį ir skleisti žinią apie įstaigos pasiekimus. Didžioji dalis pedagogų rašo straipsnius mokyklos interneto puslapyje apie renginius, akcijas, išvykas ir ugdytinių bei pedagogų pasiekimus ir laimėjimus.

Pagal naujus VMVT reikalavimus atnaujintas valgiaraštis, tai padarėme pirmieji rajone. Meniu teigiamai įvertino VMVT ir mokyklos-darželio bendruomenė.

Bendradarbiaujant su Ilgakiemio biblioteka vestas renginys-knygos pristatymas „Kaimo prie lakštingalų upės istorija“.

Atstovaujant Ilgakiemio mokyklą-darželį ir bendradarbiaujant su Garliavos ir Garliavos apylinkių seniūnija ir Garliavos Sporto ir kultūros centru  mokiniai koncertavo Garliavos Kalėdinės eglutės įžiebimo renginyje, darbuotojai atstovavo įstaigą naujametiniame renginyje Garliavoje ir Ilgakiemio laisvalaikio salėje.

Iš Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus spec. lėšų suremontuotas mokyklos pastato stogas (buvo avarinė situacija).

Tariantis su Garliavos apylinkių seniūnu apie kaimo bendruomenės poreikius apšvietas kaimo pėsčiųjų takas, sutvarkytas tiltelis per Šlapakšnos upelį (juo didžioji dalis mokinių eina į mokyklą).

Nuolatos teikiamos ataskaitos Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistėms, buhalterijai, mokyklos-darželio bendruomenei, finansinės ataskaitos teikiamos mokyklos-darželio bendruomenei.

3. Darbuotojai:

3.1. Administracija

Vadovo

pareigybė

Vardas, pavardė

Etato užimtumas

Vadybinė kvalifikacinė kategorija

Vadybinis stažas

Pedagoginis stažas

Direktorius

Aušra Gužauskienė

1

III

9,3

30

Pavaduotojas ugdymui

Rasa Gelažauskienė

0,25

-

2,4

16

3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai

1.

Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)

12

      dirbančių pagrindinėse pareigose

11

      dirbančių nepagrindinėse pareigose

1

2.

Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų:

10

      turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją

0

      turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją

4

      turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją

6

      neatestuotų pedagoginių darbuotojų

-

3.

Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso)

Specialistų sk.

Etatų sk.

      logopedai

1

0,5

      psichologai

0

      socialiniai pedagogai

0

      specialieji pedagogai

0

      sveikatos priežiūros specialistai

0

0,25

      mokytojo padėjėjai

1

0,5

4.

Bibliotekininkų skaičius

0

5.

*Pedagoginių darbuotojų amžius:

      iki 30 metų

1

      nuo 31 iki 60 metų

9

      nuo 61 iki 65 metų

2

   nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus)

6.

Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis

46

7.

Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius

7,1

8.

Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)

14

*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d.

3.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas

Per kalendorinius metus atestuota pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija

Mokinio krepšelis

Vyr. mokytojai/ vyr. pagalbos mokiniui specialistai

Metodininkai

Ekspertai

Skirta lėšų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui(iš viso)

Išnaudota lėšų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui (iš viso)

Išnaudota lėšų kursams, seminarams ir kt.

Išnaudota lėšų edukacinėms kelionėms

Nepanaudota lėšų kvalifikacijos kėlimui

(iš viso)

Neišnaudotų kvalifikacijos kėlimui lėšų panaudojimas

1

0

0

600

600

351,31

-

248,68

Edukacinių erdvių kūrimas, mokymo priemonės

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

KOMENTARAS:

Pradinių klasių mokytoja įgijo vyr. mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Mokytoja ir toliau tobulina savo profesines ir asmenines kompetencijas. Įgyta kategorija patvirtina mokytojos gebėjimą inovatyviai ir rezultatyviai dirbti su mokiniais.

Per metus pedagogės tobulinosi 40 seminarų /46 dienos, 224 val./, stebėjo 13 internetinių seminarų, dalyvavo 4 konferencijose, skaitytas vienas pranešimas konferencijoje. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darė teigiamą poveikį bendraujant su ugdytiniais, gerinant ugdymo procesą, pristatant mokyklą-darželį pedagoginei bendruomenei. Vyko gerosios patirties sklaida pedagogų tarpe.

Suplanuota pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa atitiko 2016 metų veiklos plano prioritetus. Atsiradus naujiems poreikiams buvo papildytas kvalifikacijos tobulinimo planas, pvz. darbas su aktyviais vaikais; vaikai turintys autizmo spektro požymių; interaktyvios lentos panaudojimas pamokose ir neformalioje veikloje; aktyvūs ugdymo metodai; „Z“ kartos ugdymo ypatumai.

Įstaigoje 0,5 et. dirba logopedas, esant dideliam vaikų skaičiui, kuriam reikalinga logopedo pagalba, jis nespėja visų vaikų mokyti per savo darbo laiką, nes 0,25 et. skiria IU ir PU grupės vaikams, 0,25 et. skiria 1-4 klasių vaikams, todėl mokyklai-darželiui reikalingas psichologas, kuris galėtų profesionaliai padėti vaikui ir tėvams.

4. Mokiniai:

4.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

1-4

klasės

5-8

klasės

9-10 klasės

11-12 klasės

Mokyklos skyrius

Iš viso

Klasių/grupių komplektų skaičius

2

1

3

6

Mokinių/vaikų skaičius  

37

20

29

86

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

4.2. Mokinių pažangumas

Klasių koncentras

Mokinių skaičius

Pažangumas

(%)

Mokosi labai gerai

(9-10 balų)

Mokosi nepatenkinamai (neatestuota)

Perkeltų su nepatenkinamais pažymiais mokinių skaičius

Kartojančių kursą mokinių skaičius

1-4

31

100

5

0

0

0

5-8

9-10

11-12

Iš viso

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis

4.3. Mokinių pamokų lankomumas

Klasių koncentras

Mokinių skaičius

Iš viso praleista pamokų

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus

1-4

31

881

13

0,41

5-8

9-10

11-12

Iš viso

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis

KOMENTARAS:

Mokykloje darželyje yra 6 komplektai: dvi IU ir viena PU grupės ir 3 (1 kl.,2-3 kl.,4kl.) klasės. Tame tarpe viena jungtinė klasė, kurioje mokosi antrokai ir trečiokai.

Vaikų skaičius įstaigoje pastovus. Ir darželio grupėse, ir 1-4 klasėse ugdosi vaikai iš Ilgakiemio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Mastaičių. Mokyklai-darželiui priskirtoje teritorijoje prasidėjo naujų namų statybos, tikimės, tai turės įtakos didesniam vaikų skaičiui mokykloje.

2016 m. rugsėjo 1 dienai netenkinome 4 tėvų prašymų lankyti darželį nuo 2016-09-01. 2017 m. rugsėjo pirmą dieną darželį lankyti norėtų 32 vaikai, planuojame primti 11 ugdytinių (išleidžiame 11 vaikų į pirmą klasę). 21 prašymas liks nepatenkintas.

Darželyje viena mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdosi penkerių ir šešerių metų vaikai. Veikla sėkmingai diferencijuota, tėvai patenkinti pasiektais rezultatais. Grupės priešmokyklinio amžiaus vaikai sudaro pagrindą būsimai pirmai klasei.

Mokinių pažangumas šimtaprocentinis, džiaugiamės motyvuotais vaikais ir tėvais.

Per 2015-2016 m.m. praleista 881 pamoka, tai vidutiniškai 5 dienos vienam mokiniui per metus. Praėjusiais mokslo metais liko nepateisinta 13 pamokų. Pamokas nepateisino mergaitės tėvai. Šeima įtraukta į rizikos šeimų sąrašą, su tėvais bendrauta įvairiais būdais: tėvų namuose, individualūs pokalbiai mokykloje, apsilankymai su socialine darbuotoja, vaikų teisių apsaugos skyriuje.

5. Pagalbos mokiniui teikimas:

5.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

Socialiai remtinų mokinių skaičius

%

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius

%

Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, skaičius

%

Psichologinę pagalbą gaunančių mokinių skaičius

%

Mokykloje-darželyje

3

3,48

3

3,48

21

24,41

0

0

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

5.2. Mokinių vežimas

Pavežamų mokinių skaičius

(iš viso) ir %

Turimų mokyklinių arba

„geltonųjų“ autobusų skaičius

Pavežamų viešuoju visuomeniniu transportu mokinių skaičius

Pavežamų

mokykliniais arba

„geltonaisiais“ autobusais skaičius

Pavežamų privačiu transportu

(tėvų, globėjų) vaikų skaičius

Vieno mokinio vežiojimo kaina per mėnesį

Bendra visų mokinių vežiojimo kaina (iš viso) per mėnesį

skaičius

%

Mokykloje

10

25

0

0

5

5

12,16

60,80

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

5.3. Mokinių nemokamas maitinimas

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%)

skaičius

%

Mokykloje

3

7,5

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

5.4. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos organizavimas

Eil Nr.

Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų

vykdymas ir organizuoti renginiai

Dalyvaujančių mokinių skaičius

1.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasaros karalystė“

15

2.

Prevencinės veiklos programos integruotos į ugdymo procesą

31

3.

Vaikų mokymo plaukti programa

14

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba

Eil. Nr.

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės

Dalyvaujančių mokinių skaičius

1.

Išvyka į A. ir E. Mačių medalyną

15

2.

Renginys mokykloje „Kaziuko mugė“

51

3.

Mokslinė laboratorija ant ratų -„MoMoLab

51

4.

Išvyka į medinių langų gamyklą UAB „Doleta”

15

5.

Išvyka į Kauno apskrities priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

18

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

KOMENTARAS:

2015-2016 m.m. logopedo pagalba buvo teikiama 25 vaikams. Septyniems vaikams sutrikimas pašalintas, 18 vaikų sutrikimas iš dalies pašalintas, iš jų dešimčiai žymus pagerėjimas, aštuoniems – daroma pažanga. Logopedas mokykloje-darželyje dirba 0,5 etatu, 0,25 et. skiria darželio, 0,25 et. mokyklos vaikams. Esant žymiems sutrikimams, patariama su vaiku dirbti kiekvieną dieną, tai duotų dar geresnius rezultatus.

Trims mokyklos-darželio mokiniams teikiama mokytojo padėjėjo (0,5 et.) pagalba (PPT rekomendacija). Įvertinus mokinių pasiekimus ugdymosi rezultatai pagerėjo 80 procentų. Esant poreikiui mokytojo pagalba teikiama ir kitiems sunkiau besimokantiems mokiniams. Mokinių rezultatai taip pat pagerėjo, ugdytiniai lengviau susikaupia per pamokas, geba kokybiškiau atlikti užduotis.

Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisija įvykdė keturis individualius pokalbius su šeimomis, kurioms reikalinga socialinė pagalba; vestas prevencinis darbas: organizuota savaitė „Be patyčių“, popietė „Saugus internetas“, paskaitos tėvams „Vaikų patyčios“ ir „Smurtas šeimoje, artimoje aplinkoje“; bendradarbiaujama su Garliavos apylinkių seniūnijos socialinėmis darbuotojomis sprendžiant vaikų nemokamo maitinimo(3 pokalbiai), šeimų, kurioms reikia socoialinės pagalbos problemas (2 posėdžiai), atstovavome mokyklą-darželį sprendžiant vaikų paėmimo iš šeimos klausimą Kauno rajono Vaikų teisių tarnybos posėdyje; per 2016 metus 6 mokiniams buvo pritaikytos mokymo programos, vienam mokiniui buvo vykdoma individuali ugdymo programa, vyko 9 pirminiai vertinimai mokykloje-darželyje, pateikti tėvams 4 siūlymai konsultuotis su Kauno r. PPT psichologais, 4 siūlymai vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Kauno rajono PPT.

Esant nepozityvioms televizijos laidoms, dideliam buitinio turinio serialų srautui, laisvai prieinamam internetui, mokykla ir pedagogas palikti vieni spręsti patyčių, žiaurumo, smurto problemas tarp vaikų, šiuo metu jau ir tarp tėvų. Mokykloje-darželyje būtinas psichologo, socialinio pedagogo etatas tėvams, vaikams ir pedagogams.

6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai:

6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose

Renginio pavadinimas

Iš viso dalyvavusių mokinių skaičius

Užimta prizinių vietų

I

II

III

Mokyklos olimpiada/konkursas:

 1. Skaitovų konkursas.

24

 1. Raštingiausias trečiokas.

10

 1. Dailaus rašto konkursas

31

Rajono olimpiada:

 1. Matematikos

1

Respublikos olimpiada

Tarptautinė olimpiada

Rajono konkursas:

 1. Teisinių žinių viktorina „Būk saugus“

5

+

 1. Kauno apskrities teisinių žinių viktorina „Būk saugus“

5

+

 1. SSMT „Sveikuolių sveikuoliai“

5

 1. „Raštingiausias trečiokas“/diktantas

1

+

 1. Meninio skaitymo konkursas zonoje

2

Respublikos konkursas:

 1. Vaikų dailėsdarbų paroda-konkursas „Mano krašto legendos, padavimai, sakmės“

3

 1. Kauno tlk piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“

4

 1. „Rašom“ 2016

1

 1. SMM idėjų konkursas „Eik taip, kaip eina laisvė“ skirtas Sausio 13 dienai paminėti.

31/5 mokytojos

Patekome tarp 10 geriausių.

 1. Ekologinis konkursas "Mano žalioji palangė"/ ikimokyklinio ugdymo grupė

20

+

Tarptautinis konkursas:

 1. Matematikos konkursas „Pangea 2016“

4 /3 pateko į antrą turą/

 1. Matematikos konkursas „Kengūra“

18

Rajono sportinės varžybos

Respublikos sportinės varžybos

Tarptautinės sportinės varžybos

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

KOMENTARAS:

Geriausias praeitų mokslo metų pasiekimas – laimėtas ŠMM idėjų konkursas „Eik taip, kaip eina laisvė“, skirtas Sausio 13 „Laisvės gynėjų dienai“ paminėti. Patekome tarp 10 geriausių idėjų autorių, vienintelė mokykla-darželis, jauniausi dalyviai. Mokyklos-darželio atstovai buvo pakviesti į SMM organizuotą šventinį  koncertą ir Sausio 13 dienos paminėjimą, laimėjome neįtikėtiną prizą - mokslinės laboratorijos ant ratų -„MoMoLabapsilankymą mokykloje-darželyje ir visą dieną laboratorinių darbų ir eksperimentų, kuriuos atliko 1-4 klasių mokiniai ir PU grupės auklėtiniai su mokslininkais.

7. Neformalusis  mokinių švietimas:

7.1. Mokykloje vykdomas neformalusis mokinių švietimas

1-4 kl.

5-8 kl.

9-10 kl.

11-12 kl.

Iš viso

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso

6

Iš viso panaudota valandų

5

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus lankančių mokinių skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių

24

83%

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis

7.2. Neformalusis mokinių švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių

mokinių skaičius

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir lankančių neformaliojo švietimo įstaigas Kauno mieste (ar kituose miestuose), skaičius

Garliavos meno mokykla ir jos filialai

Sporto mokykla

Dziudo ir jojimo sporto mokykla

Mokinių skaičius

Neformaliojo švietimo mokyklos pavadinimas

Garliavos meno mokykla

Babtai (filialas)

Raudondvaris

(filialas)

Vilkija

(filialas)

1

0

1

Kauno A. Martinaičio dailės mokykla

Muzika

Dailė

Muzika

Muzika

Dailė

Muzika

Dailė

1

Kauno „Girstučio“ baseinas

4

0

Kita: Sportinių šokių klubas „Toro“ – 1 mokinys;

Ilgakiemio laisvalaikio salėje „Gatvės šokiai“ - 9 vaikai;

Ilgakiemio laisvalaikio salėje POP choras „Pabiručiai“ – 12 mokinių.

Neformalaus ugdymo užsiėmimai Ilgakiemio laisvalaikio salėje „Rankdarbiai“ – 15 mokinių.

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys

KOMENTARAS:

Mokyklos-darželio pedagogai ir ugdytiniai organizuoja daug renginių sau, tėvams ir kaimo bendruomenei. Tradiciniais renginiais jau tapo „Senelių šventė“, rudeninė sporto šventė, Kalėdinė šventė darželio vaikams ir tėvams, baigiamasis mokslo metų renginys, tradicinis renginys skirtas vaikų gynimo dienai „Žydinčios tvoros“, Rugsėjo 1-osios šventė. Kaimo bendruomenę ugdytiniai džiugina akcijomis „Pakeliui į Kalėdas“ ir „Padovanok vėliavėlę. Švęskime Kovo 11-ają“, ugdytiniai eina sveikinti kaimo žmones į namus, sveikina sutiktus gatvėje. Nuoširdus ugdytinių ir pedagogų bendravimas teikia gerų emocijų kaimo bendruomenei. Ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Įstaigos darbuotojai ir ugdytiniai mokyklą-darželį pristato renginiuose, kuriuos organizuoja Garliavos ir Garliavos apylinkių seniūnija.

Mokykloje norėtų savo veiklas organizuoti ir įvairių sporto šakų treneriai, deja, aktyvi veikla su kamuoliais galima tik šiltu metų laiku. (mokykla-darželis turi renovuotą lauko sporto aikštelę su gumine danga). Kūno kultūros pamokos vedamos Ilgakiemio laisvalaikio salėje.

8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Platusis veiklos kokybės įsivertinimas

Giluminis veiklos kokybės įsivertinimas

Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės

Išskirtos tobulintinos veiklos sritys

Įsivertinimo duomenų panaudojimas, tobulinant mokyklos veiklą  

Visos mokykloje vertintos veiklos sritys atitinka 3 ir 4 lygius.

Giluminiam įsivertinimui pasirinkta 2.3. tema-Mokymo kokybė.

5.4.2. Dėmesys personalui – personalas skatinamas tobulėti, kelti kvalifikaciją, tinkamai panaudojama personalo patirtis, globojami pradedantys dirbti.

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai – ieškoti įvairesnių veiklos formų, kurios skatintų mokinių mokymosi motyvaciją ir aktyvumą.

Toliau bus stebima pamoka, analizuojami pokyčiai ir vertinama naujų ugdymo metodų taikymo įtaka mokinių pasiekimams.

9. Mokyklos bendradarbiavimo ir partnerystės valdymas

9.1.Mokykloje vykdomi savivaldybės, respublikos ir Europos Sąjungos finansuojami investiciniai projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas (nurodyti pagal kokią programą vykdomas projektas, sutarties Nr. ir data),

Projekto lygmuo  (tarptautinis, respublikos, savivaldybės),

projekto trukmė

Projekto tikslas (nurodomas koordinatorius,  partneriai)

Gautas finansavimas (EUR)

Pastabos

Savivaldybės lėšos

Valstybės lėšos

ES lėšos

Kitos lėšos

Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. projektas „Visada judu“, 2016-06-14, sut. Nr. S-801

2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Lavinti ugdytinių poreikį aktyviai judėti

400

289,88 MK

Kauno r. savivaldybės  projektas - vasaros poilsio stovykla “Vasaros karalystė“, 2016-05-31,  sut. Nr. F22-139

2016 m. birželio mėn. 2 sav.

Vaikų užimtumas vasaros laiku

300

Kauno r. savivaldybės inicijuota Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa (3-4 kl.), sut. Nr. 2012-10-12 Nr.

2016 m. spalio-gruodžio mėn.

Išmokykti 3-4 kl. mokinius plaukti. Plaukimo programa buvo vykdoma Mastaičių baseine. Mokinių pavežėjimas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Adomo Mitkaus pagrindine mokykla

540

Erasmus + programa , Švietimo mainų paramos fondas. Tarptautinė bendradarbiavimo veikla.

Sut. Nr. PM-TBV-2016-LT-0033

2016 m. birželio 1-5 d.

Surasti partnerių tarptautiniam projektui vykdyti

328,5

16,43

Bendradarbiavimo projektas teikiamas per Islandijos agentūrą. Projekto partneriai Islandija, Rumunija, Ispanija

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

KOMENTARAS:

Bendradarbiaujant su Ilgakiemio kaime įsikūrusiomis verslo įmonėmis: UAB MAREX Boats, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Madisono medis“, UAB „Radė“, IĮ Eduardo ir Audronės Mačių medelynas, kuriama saugi darželio aplinka– rekonstruoti pėsčiųjų takeliai apie darželį, sporto aikštynas, pasodinti nauji augalai. IĮ Stasės Kėvalienės parduotuvė prisideda įgyvendinant mokinių lyderystės programą „Geriausias mėnesio mokinys“ - skiria mėnesinį apdovanojimą mokiniui.

Bendradarbiaujame su Garliavos policijos nuovada vykdydami vaikams mokymus apie saugumą kelyje ir namuose, organizuojant akcijas „Būk saugus“ ir „Pakeliui į Kalėdas“. Tariamės su Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Garliavos apylinkių seniūnija sprendžiant negatyvius reiškinius ugdytinių tarpe, ugdytinių šeimose (posėdžiai Kauno r. Vaiko teisių apsaugos skyriuje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje). Kartu su Garliavos krizių centro specialistais ir Prienų rajono Išlaužo pagrindinės mokyklos psichologe vykdomas tėvų švietimas, organizuojant paskaitas apie smurtą artimoje aplinkoje, suaugusių ir vaikų patyčias, visuotinių tėvų susirinkimų metu.

Bendradarbiavome su Kauno kolegijos įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. projektą „Visada judu“(skaitytos paskaitos) ir įgyvendinant vaikų mokymo plaukti programą. Organizuojant Kauno r. savivaldybės projektą - vasaros poilsio stovyklą “Vasaros karalystė“, bendradrbiauti pakviestos Ilgakiemio kaime įsikūrusios įmonės ir Linksmakalnio mokykla-darželis.

Vykdant gerosios patirties sklaidą bendradarbiaujame su Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla, Garliavos lopšeliais-darželiais „Obelėlė“ ir „Eglutė“, Jonučių darželiu, Prienų rajono Išlaužo pagrindine mokykla, Kauno miesto Panemunės pradine mokykla, Kėdainių mokykla-darželiu „Puriena“.

Per 2016 m. organizuoti 6 tradiciniai renginiai kaimo ir įstaigos bendruomenei. Renginiuose dalyvauja mokinių tėvai seneliai, kaimynai, Garliavos apylinkių seniūnas, dažni svečiai socialinių partnerių vadovai arba atstovai.

Dalyvaujame Ilgakiemio kaimo bendruomenės šventiniuose renginiuose, koncertuose ir minėjimuose. Su Ilgakiemio bibliotekos darbuotoja organizavau ir vedžiau renginį - P. Jakučionio „Kaimas prie lakštingalų upės“ knygos pristatymą. Kaimo bendruomenės jaunimas laisvalaikį leidžia atnaujintoje krepšinio aikštelėje.

10. Finansų išteklių valdymas:

10.1. Įsigytas turtas per metus

Įsigyta priemonių, įrangos

(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones ir kt.)

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR):

ŠMM lėšas (programos, projektai)

Mokinio krepšelio lėšas

Biudžeto (aplinkos)  lėšas  

 2 % lėšas

Kitas labdaros ir paramos lėšas

Pajamų iš nuomos ir kitų paslaugų

Interaktyvi lenta, multimedija

200

860,36

289,88

1000

Baldai

560

174,97

Mokymo priemonės

615,40

236,82

102,60

Iš viso:

200

1475,76

1086,70

1277,57

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai

Visų veikiančių mokykloje kompiuterių skaičius

Interaktyvių lentų skaičius

Daugialypės terpės projektorių skaičius

Planšetinių kompiuterių skaičius

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti iš viso (EUR)

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta vadovėlių ir mokymo priemonių (EUR)

Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti panaudotų mokinio krepšelio lėšų dalis (%)

Pinigų suma, už kurią nupirkta vadovėlių

Pinigų suma, už kurią nupirkta mokymo priemonių

Stacionarių

Nešiojamų

Mokykloje (su skyriumi)

12

1

1

3

-

600

277,00

323,00

100%

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija

Eil Nr.

Atlikti darbai

Išnaudota lėšų (EUR)

Savivaldybės

Valstybės

ES lėšos

Kitos lėšos

Lauko žaidimų aikštelių atnaujinimo programa

6370,00

Lauko sporto aikštelės atnaujinimas ir takų rekonstrukcija/aikštelės ploto padidinimas,  guminė danga, krepšinio stovai, tvora, tinklinio stovai, suoleliai

31318,55

4997,50

II PU grupės dalinė renovacija/ grindys, sienos, šviestuvai

5607,20

Mokyklos pastato stogo kapitalinis remontas/ šalinant avarinę stogo būseną

13285,00

Darželio pastato dalinis vandentiekio/kanalizacijos sistemos remontas/ šalinant avarinę būseną

5899,46

10.4. Gauta lėšų per metus

Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš:

Mokinio krepšelio

Biudžeto (aplinkos)

ŠMM  (programos, projektai)

 2 % lėšos

Kitos labdaros ir paramos lėšos

Įstaigos pajamos iš tėvų įnašų už vaikų maitinimą

Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos ir kitų paslaugų

117412

189821

1304

5200

18255

4313

Iš viso

336305

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR)

Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR)

(iš viso MK ir UA lėšos)

Mokinio krepšelio (MK) lėšos

Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos

1365

2207

3572

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10.6. Kreditinis įsiskolinimas

Metų pradžioje

Metų pabaigoje

Padidėjo  +

Sumažėjo  –

Kreditinis įsiskolinimas iš viso

1801

3453

+1652

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

KOMENTARAS: 

Padaryta labai daug didelių darbų gerinant mokyklos-darželio edukacinių erdvių kokybę, gerinant patalpų estetinį vaizdą ir šalinant avarines situacijas mokyklos-darželio ūkyje: lauko žaidimų aikštelių atnaujinimo programa; lauko sporto aikštelės atnaujinimas ir takų rekonstrukcija/aikštelės ploto padidinimas, guminė danga, krepšinio stovai, tvora, tinklinio stovai, suoleliai; II PU grupės dalinė renovacija/ grindys, sienos, šviestuvai; mokyklos pastato stogo kapitalinis remontas/ šalinant avarinę stogo būseną; darželio pastato dalinis vandentiekio/kanalizacijos sistemos remontas/ šalinant avarinę būseną. Įstaigai priklauso du pastatai. Abu pastatai yra senos statybos: mokykla statyta 1971m., darželis statytas 1981m. iki šių metų pastatai dar neturėjo kapitalinio remonto, šaliname tik avarines situacijas. Estetinis pastatų vaizdas neprezentuoja puikiai dirbančių pedagogų profesinių ir asmeninių kompetencijų, suplanuoti finansinių išlaidų planai koreguojami atsiradus kritinei situacijai, nes susidėvėjusi vandentiekio ir kanalizacijos, elektros instaliacijos sistema koreguoja metinius išlaidų planus.

Pritraukta į mokyklą-darželį daug papildomų lėšų – 10817 eurų. Gautos lėšos padėjo gerinti edukacines erdves skirtas vaikų ugdymui, atnaujinti vaikų grupėse ir klasėse esančius baldus, priemones. Įsigijome interaktyvią lentą ir multimediją mokyklai, tai padeda taikyti inovatyvius ugdymo metodus pradiniame ugdyme.

11. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.

KOMENTARAS:

Du kartus per 2016 metus įstaigos veiklą vertino VMVT. Veikla įvertinta gerai. Vieną kartą veiklą vertino VSC. Veikla įvertinta gerai. Kiekvienais metais, rugpjūčio mėnesį, Kauno rajono savivaldybės komisija vertina mokyklos pasiruošimą mokslo metams. Pastabų komisija neturėjo.

12. Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos.

Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 • Nuolatinis pozityvus bendravimas su mokyklos-darželio bendruomene (pedagogais – vaikais – tėvais - kaimo bendruomene, socialiniais partneriais). Tai atsiliepia ir kiekvienos konkrečios klasės pažangumui ir emociniam klimatui, o taip pat ir bendram emociniam fonui mokykloje-darželyje. 
 • Pedagogų skatinimas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose,  rajonininiuose, respublikiniuose konkursuose, konferencijose.
 • Inovatyvių erdvių rengimas klasėse.
 • Mokyklos-darželio interneto puslapio pastovus naujinimas, informacijos teikimas bendruomenei.
 • Partnerių ir rėmėjų paieška ir glaudus bendradarbiavimas su esamais.
 • Sporto aikštyno ir lauko žaidimų aikštelių įrengimo organizavimas.
 • Dalyvavimas rajonininiuose, respublikiniuose konkursuose.
 • 3-4  kl. mokinių mokymo plaukti programos pavežėjimo organizavimas.
 • Organizuotos paskaitos su psichologe, PPT specialiste tėvams patyčių, smurto problemoms spręsti, nuolatinis bendradarbiavimas su Garliavos apylinkių seniūnijos socialinėmis darbuotojomis.
 • Individualūs pokalbiai, konsultacijos su mokiniais ir jų tėvais (esant kartu ir mokiniui, ir tėvams).

 

 • Ryškėja nauja problema, tai silpnėjanti mokinių emocinė sveikata - vis daugiau ateina mokinių turinčių emocinių sutrikimų, su kuriais pedagogai nėra pasiruošę efektyviai dirbti, jiems trūksta žinių ir gebėjimų. Reikalingi specialūs mokymai. Labai trūksta psichologo, socialinio pedagogo vaikams, tėvams ir pedagogams.
 • Kauno rajono Visuomenės sveikatos biuras mokyklai-darželiui skyrė 0,25 et. sveiktos priežiūros specialisto. Nesiseka rasti žmogaus norinčio dirbti kaime ir tokiu mažu krūviu. Sveikatos priežiūros specialisto veikla labai svarbi vaikų ugdymui, vykdant SSMT projektus.
 • Mokyklos pastatui būtinas kapitalinis remontas, pastatas blokinis, tarpblokinės siūlės ištrupėję, pastatas statytas 1971 m. Išorės remontas niekada nedarytas. 2013 m. sutvarkyti mokyklos pagrindinio įėjimo laiptai (buvo avarinės būsenos). 2016 m. sutvarkytas mokyklos stogas.
 • Darželio teritorijos pėsčiuosius takelius atnaujinome rėmėjų ir biudžeto lėšomis. Šiuo metu kapitalinio remonto reikia kiemui ir akligatviui iki darželio pastato, Ilgakiemio laisvalaikio salės kiemui. Bendradrarbiaujame su Garliavos apylinkių seniūnu, 2016 m. kalbėta su administracijos direktoriumi ir meru.
 • Pildant vadovo ataskaitą ir aptariant ją su darbuotojais, iškilo naujas poreikis: apšviesti vaikų žaidimo aikštelę, esančią darželio teritorijoje, kad IU ir PU vaikai ir tamsiu metų laiku galėtų du kartus per dieną eiti į lauką ir aktyviai judėti. Ieškosime galimybių ir rėmėjų.

Direktorius                                                                Aušra Gužauskienė _____________

                                                                                                                                                                               (Vardas, pavardė, parašas)